Informatievragen DoorGrond


Voor een uitgebreid overzicht van mijn kennis en ervaring kunt u mijn cv opvragen. Onderstaand een greep uit enkele projecten op het gebied van informatiemanagement die ik in de loop der jaren heb uitgevoerd.

 

  • Procesanalyse BRO voor gemeenten, 2018-heden, (Ministerie BZK)

Het programmabureau BRO (Basisregistratie Ondergrond) heeft gevraagd om ook de gemeenten te helpen bij het beter inschatten van de impact van de BRO op hun organisatie. Met dat doel heeft het programmabureau adviseurs aangesteld die in kaart brengen: op welke processen heeft de BRO impact, om welke registratieobjecten gaat het, wat is de impact op het applicatielandschap binnen de gemeenten en wat is de financiële impact op deze organisaties. Project in samenwerking met Verdonck, Klooster en Associates.

 

  • Functioneel beheer bodeminformatie, 2017-heden, (Provincie Noord-Brabant)

Provincie Noord-Brabant heeft behoefte aan ondersteuning bij het informatiemanagement van haar bodeminformatie. Ik ondersteun de provincie bij de overgang naar een nieuw gezamenlijk BIS, verkenning van de mogelijkheden van digitaliseren van het bodemarchief en de warme overdracht van taken naar gemeenten.

 

  • Procesanalyse BRO voor provincies en waterschappen, 2017-2018, (Ministerie IenM)

Het programmabureau BRO (Basisregistratie Ondergrond) heeft vanuit provincies en waterschappen de vraag gekregen om hen te helpen bij het beter inschatten van de impact van de BRO op hun organisatie. Met dat doel heeft het programmabureau adviseurs aangesteld die voor de provincies en de waterschappen in kaart brengen: op welke processen heeft de BRO impact, om welke registratieobjecten gaat het, wat is de impact op het applicatielandschap binnen deze organisaties en wat is de financiële impact op deze organisaties. Project in samenwerking met Verdonck, Klooster en Associates.

 

  • Business Case Atlas Natuurlijk Kapitaal, 2016-2017, (Ministerie IenM)

Het ministerie heeft gevraagd om een herijking van de business case voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK). Project in samenwerking met Geo-Logica en Verdonck, Klooster en Associates.

 

  • Nadere analyse informatiehuis Bodem en Ondergrond, 2016-2017, (RWS Leefomgeving)

RWS is beoogd huismeester en kwartiermaker voor het informatiehuis Bodem en Ondergrond (IHBO). Om te kunnen komen tot een steekhoudende business case is eerst een nadere analyse gemaakt van de informatiebehoefte. Project in samenwerking met Geo-Logica.

 

  • Technisch bodeminformatiespecialist BIDON, 2016-2017, (Stichting Mijn Aansluiting – RWS Leefomgeving)

BIDON is een gezamenlijk initiatief van overheden en netbeheerders om te komen tot het hergebruik en delen van bodeminformatie. Als expert heb ik inhoudelijke input geleverd aan de Project Start Architectuur, algemene inhoudelijke input geleverd in het programmateam en meegewerkt aan het programma van eisen voor de aanbesteding van de gezamenlijke voorziening BIDON.